Pravidlá obchodu

Pravidlá internetového obchodu belininabytok.sk Aktualizované 3. apríla 2023  
  1. STRANY A PREDMET TRANSAKCIE
internetový obchod belininabytok.sk , pôsobiaci na adrese belininabytok.sk prevádzkuje spoločnosť Belini Polska Sp z o. o. registrovaná Okresným súdom Poznaň - Nowe Miasto a Wilda v Poznani, 9. obchodná divízia Národného súdneho registra pod číslom NIP 619-197-71-91 pod číslom REGON 300647927 so sídlom v meste Bralin 63-640, Tabor Wielki 4b (ďalej len "Predávajúci"), vykonáva maloobchodný predaj a distribúciu tovaru prostredníctvom internetu. Hlavný sklad sa nachádza na vyššie uvedenej adrese. 1.1 Zákazník môže predávajúceho kontaktovať korešpondenčne na adrese: Tabor Wielki 4b, 63-640 Bralin, na e-mailovú adresu: shop@belininabytok.sk a telefonicky: +421232606360. Reklamáciu je možné uplatniť aj na e-mailovej adrese reklamacie@belininabytok.sk alebo pomocou na to určeného formulára v záložke „Reklamácie“. 1.2 Ceny  všetkého tovaru uvedené  na stránkach  obchodu BELINI sú cenami  brutto (vrátane DPH) a sú vyjadrené v mene pridelenej jazykovej verzii obchodu. 1.3 Ceny na stránkach obchodu belininabytok.sk , ako aj popisy tovaru predstavujú iba obchodnú informáciu a nie ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka. Kupujúci odoslaním objednávky v internetovom obchode BELINI robí ponuku na kúpu konkrétneho produktu za takú cenu a s takými vlastnosťami aké sú uvedené v popise.  Predmetná cena a vlastnosti sú záväzné, avšak pre účely uzavretia konkrétnej kúpnej zmluvy ju získavajú až vtedy, keď predávajúci potvrdí prijatie objednávky na realizáciu. Cena uvedená pri každom produkte platí do vypredania zásob. 1.4 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny tovaru prezentované na internetovom obchode belininabytok.sk , zverejňovať informácie o novom tovare, vykonávať a rušiť propagačné akcie na internetovej stránke obchodu, realizovať výpredaje alebo ich zmeny. Právo uvedené v predchádzajúcej vete nemá vplyv na objednávky uskutočnené pred dátumom nadobudnutia účinnosti a nemení cenu, podmienky akčných akcií alebo výpredajov. 1.5 Predávajúci vynaloží maximálne úsilie, aby sa tovar prezentovaný na stránkach internetového obchodu belininabytok.sk zhodoval s aktuálnymi skladovými zásobami predávajúceho. V prípade nedostupnosti všetkého alebo časti tovaru, na ktorý sa vzťahuje objednávka, Predávajúci bezodkladne informuje Kupujúceho a v prípade, že Kupujúci uhradí cenu, vráti mu celú sumu, ktorú od neho prijal. 1.6 V prípade akčného predaja a výpredaja, pre ktorý je určený obmedzený počet tovarov, bude objednávka vybavená v poradí, v akom budú prijaté potvrdené objednávky tohto tovaru, až do vyčerpania zásob, na ktoré sa vzťahujú tieto formy predaja. 1.7 V súlade s technologickými toleranciami konečných rozmerov nábytkových prefabrikátov, najmä dosiek a hrán, dodávaných výrobcom do Belini, sa konečné rozmery vyrábaného nábytku v súlade so všeobecnou praxou na trhu vždy zaokrúhlujú na celý centimeter.
  1. TRANSAKCIA A PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
2.1 Objednávky v internetovom obchode belininabytok.sk je možné uskutočniť: a) prostredníctvom internetovej stránky obchodu belininabytok.sk - vyplnením nákupného formulára na internetovej stránke obchodu, b) telefonicky - na čísle +421232606360 v pondelok až piatok v čase od 9:00 do 18:00 (hodiny telefonického prijímania objednávok sa môžu periodicky predĺžiť alebo skrátiť). Kupujúci je povinný pri zadávaní objednávky uviesť správne osobné údaje: meno a priezvisko, presnú adresu bydliska, e-mailovú adresu a kontaktné telefónne číslo. 2.2 Po odoslaní elektronickej správy o prijatí objednávky bude toto prijatie objednávky na realizáciu potvrdené predávajúcim telefonicky alebo elektronicky. Potvrdením prijatia objednávky Predávajúcim sa zmluva považuje za uzavretú. 2.3 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo od uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia veci Kupujúcim alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu, a to v prípade zmluvy, ktorá zahŕňa veľa položiek dodávaných oddelene,  alebo po častiach – po prevzatí  poslednej položky alebo časti. Pre uplatnenie takéhoto práva je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením, ktoré môže byť zaslané napríklad poštou, na e-mailovú adresu alebo adresu pevnej linky uvedenú v odseku  vyššie. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti Predávajúci Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal, vrátane nákladov na doručenie veci (okrem dodatočných nákladov vyplývajúcich zo spôsobu doručenia, ktorý si Kupujúci zvolil iný, ako je najlacnejší obvyklý spôsob doručenia tovaru ponúkané Predávajúcim), bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď bol Predávajúci informovaný o rozhodnutí Kupujúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy a Kupujúci doručiť vrátený tovar do skladu Predávajúceho. Kupujúci vráti zakúpený tovar na svoje náklady do skladu Predávajúceho. Ak sú splnené všetky dodatočné podmienky opísané v predpisoch, spoločnosť Belini predlžuje túto lehotu na všetok svoj predaný nábytok do 60 dní. 2.4 Vrátený tovar  v súvislosti s odstúpením od zmluvy by mal byť doručený na adresu: Tabor Wielki 4b, 63-640 Bralin bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď Kupujúci informoval Predávajúceho o odstúpení od zmluvy. Lehota je dodržaná, ak kupujúci odošle tovar späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Kupujúci nenesie priame náklady na vrátenie veci v súvislosti s odstúpením od zmluvy . Tovar vrátený v súvislosti s odstúpením od zmluvy musí byť kompletný, nepoužitý, nepoškodený (spolu s kompletným vybavením a príslušenstvom, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou) a musí k nemu byť priložený doklad o kúpe vo forme pokladničného dokladu alebo faktúry s DPH. Vrátený tovar, najmä nábytok, musí byť v originálnom továrenskom balení, zabalený na palete, zviazaný a zabezpečený strečovou fóliou s originálnymi bezpečnostnými páskami Belini. Len takýto spôsob balenia tovaru zabráni jeho poškodeniu pri preprave. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty veci, ktoré vznikne v dôsledku jej použitia iným spôsobom, než aký bol potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti veci. Ak je hodnota vráteného tovaru znížená alebo je dodaný neúplný, BELINI má právo požadovať od Kupujúceho náhradu škody v rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi. 2.5 Právo na odstúpenie od zmluvy nemá Kupujúci (spotrebiteľ) v súvislosti so zmluvami: - na poskytnutie služby, ak podnikateľ plne vykonal službu s výslovným súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol pred začatím poskytovania služby informovaný, že po vykonaní služby podnikateľom stratí právo na odstúpenie od zmluvy; - pri ktorej cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, ktoré podnikateľ nemôže ovplyvniť a ku ktorým môže dôjsť pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy; - pri ktorej nie je predmetom služby prefabrikovaná vec ale vec vyrobená podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo slúžiaca na uspokojenie jeho individuálnych potrieb; - v ktorej je predmetom služby vec, ktorá sa rýchlo kazí alebo má krátku trvanlivosť; - pri ktorej je predmetom služby vec dodávaná v uzavretom obale, ktorú nie je možné po otvorení obalu vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol obal po doručení otvorený; - pri ktorej sú predmetom služby veci, ktoré sú po dodaní vzhľadom na svoju povahu neoddeliteľne spojené s inými predmetmi alebo je zmenený ich fyzikálny a chemický stav, ktorý nie je možné uviesť do pôvodného stavu; - v ktorej sú predmetom služby alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzatváraní kúpnopredajnej zmluvy a ktorých dodanie sa môže uskutočniť až po 30 dňoch a ktorých hodnota závisí od výkyvov trhu, nad ktorým nemá podnikateľ žiadnu kontrolu; - v ktorej spotrebiteľ výslovne požadoval, aby sa k nemu podnikateľ dostavil vo veci  súrnej  opravy alebo údržby; - ak podnikateľ poskytuje iné doplnkové služby ako požaduje spotrebiteľ, alebo dodáva iné veci ako náhradné diely potrebné na vykonanie opravy alebo údržby, spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy v súvislosti s doplnkovými službami alebo položkami; - v ktorej  predmetom služby sú zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačové programy dodávané v zapečatenom obale, ak bol balík otvorený po doručení; - na doručovanie novín, periodík alebo časopisov, s výnimkou zmluvy o predplatnom; -ukončené formou verejnej dražby; - na poskytovanie ubytovacích služieb na iné ako bytové účely, prepravu tovaru, prenájom áut, stravovanie, služby súvisiace s oddychom, zábavu, športové alebo kultúrne podujatia, ak je v zmluve určený deň alebo obdobie poskytovania služby; - na dodanie digitálneho obsahu, ktorý nie je zaznamenaný na hmotnom nosiči, ak sa s poskytovaním služby začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po tom, čo ho podnikateľ informoval o strate práva na odstúpenie od zmluvy.
  1. PLATBA
Po potvrdení prijatia objednávky na realizáciu je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu. 3.1 V predajni BELINI je možné platiť nasledujúcimi spôsobmi: a) Elektronické platby - v procese uskutočňovania elektronických platieb si môžete vybrať banku alebo poskytovateľa platieb, u ktorého chcete platiť za tovar alebo služby. b) Prevodom na bankový účet Predávajúceho - prevodom peňazí priamo na osobný účet týkajúci sa konkrétnej objednávky, číslo bankového účtu BELINI. Kupujúcemu pri použití tohto spôsobu platby nevznikajú žiadne dodatočné náklady. S realizáciou objednávky sa začína ihneď po pripísaní platby na bankový účet Predávajúceho; c) Na dobierku - pri zvolení tohto spôsobu je Kupujúcemu dodatočne účtovaná paušálna cena za dobierku, ktorá je uvedená v košíku pri zadávaní objednávky. S realizáciou objednávky sa začína ihneď po tom, čo Predávajúci potvrdí prijatie objednávky na realizáciu; tento spôsob platby nie je možný, ak celková cena objednaného tovaru bez dane (netto) presiahne 3 500 EUR. V prípade prekročenia vyššie uvedenej sumy môže Predávajúci požadovať čiastočnú úhradu nad limitnú sumu; d) platba v splátkach; Realizácia objednávky sa začína ihneď po konečnom prijatí žiadosti o splátky inštitúciou, ktorou je tovar financovaný. e) Platba platobnými kartami. Kupujúcemu je dodatočne účtovaný paušálny poplatok za službu platobnej karty, ktorý sa objaví v košíku pri zadávaní objednávky. – Subjektom poskytujúcim online platobné služby v oblasti platieb kartou je PayU – Platiť je možné týmito platobnými kartami: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro - v prípade potreby vrátenia finančných prostriedkov za transakciu uskutočnenú zákazníkom platobnou kartou, Predávajúci vráti peniaze na bankový účet priradený k platobnej karte Kupujúceho – Doba spracovania objednávky sa počíta od momentu získania kladnej autorizácie platby f) Kupujúci je povinný zaplatiť konečnú cenu, ktorá je výsledkom kúpnej ceny tovaru plus náklady na dopravu a prípadne náklady na iné výhody, ktoré si kupujúci zakúpi spolu s tovarom. 4.DORUČENIE 4.1 Objednaný tovar je doručený na miesto a spôsobom popísaným v kúpnej zmluve. 4.2 Do doby vybavenia objednávky sa započítava vždy čas potrebný na odoslanie objednaného tovaru plus čas jeho doručenia. 4.3 Doba vybavenia objednávky je vyznačená na karte produktu. Dodacia lehota závisí od kategórie tovaru, druhu dopravy, typu zásielky, adresy príjemcu a zvoleného spôsobu platby. 4.4 Dodanie tovaru je realizované poistenou zásielkou prostredníctvom kuriérskej spoločnosti spolupracujúcej s Predávajúcim. 4.5 V momente odovzdania tovaru kuriérskej spoločnosti je Kupujúci na túto skutočnosť upozornený e-mailom a dostane podacie číslo na sledovanie tovaru. 4.6 Náklady na doručenie sú zahrnuté v cene tovaru. 4.7 Kupujúci by mal v čase dodania posúdiť  vonkajší stav zásielky.  Každá zásielka je starostlivo a pevne zabalená do priehľadnej stretch fólie a nepriľnavých pások predávajúceho. V prípade roztrhnutia stretch fólie, chýbajúcich pásov alebo viditeľných stôp po ich opätovnom nalepení, mechanickom poškodení kartónových škatúľ alebo inom zjavnom poškodení je potrebné za prítomnosti kuriéra vyhotoviť protokol o zistených chybách. 4.8 Kupujúcemu sa odporúča posúdiť stav tovaru a jeho súlad s objednávkou v čase doručenia Kuriérom a za jeho prítomnosti. V prípade straty alebo poškodenia tovaru sa odporúča vyhotoviť v prítomnosti Kuriéra protokol o zistených chybách (kuriér musí mať tento protokol pri sebe), obsahujúci presný popis poškodenia a následne informovať predávajúceho o tejto skutočnosti. V prípade poškodenia tovaru postupujte podľa reklamačného poriadku popísaného v časti „Reklamácie a vrátenie tovaru“. 4.9 Náklady na doručenie tovaru závisia od celkového objemu a hmotnosti objednaného tovaru a sú viditeľné pri zadávaní objednávky a v jej súhrne. 4.10 Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný potvrdiť jeho prevzatie. V tom momente  sa tovar stáva majetkom Kupujúceho. 4.11 Doručujeme len v rámci územia Slovenskej republiky
  1. ZÁRUKA A SERVIS
5.1 Predávajúci vyhlasuje, že na tovar predávaný v internetovom obchode BELINI sa vzťahuje záruka výrobcu alebo dovozcu (ďalej nazývaného „ Ručiteľom“ ). 5.2 Trvanie záruky závisí od typu zariadenia a výrobcu. Dĺžku poskytovanej záruky na daný výrobok nájdete v jeho popise na internetovom obchode BELINI. 5.3 Predávajúci vydá Kupujúcemu spolu s predávaným tovarom záručný list v papierovej forme, inom trvalom  nosiči alebo vo forme prehlásenia, ktoré je súčasťou ponákupnej korešpondencie. 5.4 Záručný list vymedzuje povinnosti Ručiteľa  a práva kupujúceho v prípade, že predávaná vec nemá vlastnosti uvedené v kúpnej zmluve. 5.5 Záručné vyhlásenie obsahuje základné údaje potrebné na uplatnenie záručných práv, najmä meno a adresu Ručiteľa alebo jeho zástupcu v Poľskej republike, trvanie a územný rozsah záručnej ochrany, práva v prípade vady a vyhlásenie, že záruka nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva kupujúceho podľa ustanovení o záruke za vady predávanej veci.
  1. REKLAMÁCIE A VRÁTENIE TOVARU
6.1 Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu zakúpený tovar bez vád. Zodpovednosť predávajúceho za vady zakúpenej veci je uvedená v ustanovení čl. 556 a násl. Občianskeho zákonníka. 6.2 Keď je už tovar majetkom Kupujúceho a on zistí, že tovar je poškodený môže Kupujúci podľa vlastného uváženia: a) využiť záručný servis priamo na miestach uvedených Ručiteľom resp. b) vykonať reklamačné konanie podľa záruky prostredníctvom Predávajúceho (platí pre tovar, na ktorý sa vzťahuje záruka) alebo uplatniť u Predávajúceho reklamáciu v rámci záruky na poškodenie veci (právny základ - Občiansky zákonník). 6.3 V oboch prípadoch by mal Kupujúci kontaktovať reklamačné oddelenie Predávajúceho prostredníctvom na to určeného formulára dostupného v záložke „Reklamácie“ alebo na e-mailovej adrese reklamacie@belininabytok.sk  s informáciou, aký spôsob si  zvolil, aby určil ďalší postup. 6.4 Ak je zvolená reklamácia v rámci záruky na vady, Kupujúci by mal najmä uviesť, aká je podľa neho vada tovaru, kedy bola zistená, čo Kupujúci od Predávajúceho požaduje a uviesť svoje kontaktné údaje. Spolu s reklamovaným tovarom je potrebné Predávajúcemu zaslať aj sadu príslušenstva priloženú k tovaru a v prípade využitia záručných služieb prostredníctvom Predávajúceho aj vyplnený záručný list. 6.4 Reklamácie súvisiace s on-line službou (napr. nesprávny tovar v košíku) je možné uplatniť prostredníctvom špeciálneho formulára dostupného na stránke BELINI, pri telefonickom oznámení poradcovi alebo na adrese reklamacie@belininabytok.sk . 6.5 Predávajúci informuje Kupujúceho o spôsobe vybavenia jeho reklamácie. Ak reklamácia adresovaná Predávajúcemu nebude uznaná, svoje rozhodnutie odôvodní. 6.6 Predávajúci zodpovedá zo záruky za vady veci, len ak sa vada zistí do dvoch rokov od dodania tovaru Kupujúcemu (§ 568 ods. 1 Občianskeho zákonníka). 6.7 Ak Kupujúci nesúhlasí s rozhodnutím Predávajúceho o odmietnutí prejednania reklamácie, môže vec postúpiť na riešenie príslušnému súdu. Ak je Kupujúci spotrebiteľom a chce svoj spor s Predávajúcim vyriešiť bez postúpenia veci príslušnému  súdu, môže využiť alternatívne spôsoby riešenia sporov, to znamená požiadať o mediáciu alebo riešenie sporu Stály Rozhodcovský súd   (ďalej len „rozhodcovský súd“) pôsobiaci na príslušnom Krajskom Inšpektoráte  Obchodnej inšpekcie a podaním príslušnej žiadosti (t. j. žiadosti o začatie a vedenie mediácie alebo žiadosti o posúdenie prípadu rozhodcovským súdom). Vyššie uvedené formuláre žiadostí sú k dispozícii na sekretariáte každého rozhodcovského súdu a na webových stránkach krajských  inšpektorátov obchodnej inšpekcie. Okrem toho Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a chce využiť možnosť mimosúdneho riešenia sporov pri nákupe online, môže podať sťažnosť prostredníctvom online platformy EU ODR dostupnej na: http://ec.europa.eu/ spotrebitelia/odr/ . Využitie spôsobov alternatívneho riešenia sporov je možné len v prípade, ak obe strany súhlasia s riešením sporu v tomto konaní. Riešenie sporu mediáciou je dobrovoľné a nepodlieha správnemu alebo súdnemu vymáhaniu; nie je proti tomu odvolanie. 6.8 V prípade nákupu jednotlivého nábytku a prvkov rovnakých systémových kolekcií Belini neručí za absolútnu  stálosť farieb čiel - to platí pre nábytkové čelá z dosky, ako aj farebné sklá a prvky z prírodných materiálov ako napr. drevo, kameň, koža a pod. Rozdiely v odtieňoch súvisia s rôznymi technologickými a výrobnými šaržami, vizuálnou jedinečnosťou prírodných prvkov a obchodnými zmenami zavedenými výrobcami, na ktoré predajňa BELINI nemá vplyv. 6.9 Každá vizualizácia /render/ zobrazená na karte ponuky predstavuje názorný odraz skutočného vzhľadu nábytku, čo je  spôsobené použitou perspektívou, typom a modelom monitora, spôsobom zobrazenia /4:3,16:9 / nastaveniami a ďalšími parametrami  IT, ktoré sa v závislosti od použitého hardvéru môžu meniť. Týka sa to najmä pôvodných farieb, textúry materiálu, ako aj dekoratívnych prvkov, ako sú zrkadlá a kľučky. Šírka zrkadiel je pevne definovaná vo vzťahu k šírke prednej časti a predstavuje pre skriňu 133cm-659mm, pre skriňu 158cm-792mm, pre skriňu 200cm-994mm. Z technického hľadiska sú rukoväte definované štandardnými rozostupmi vŕtania 128 mm, 192 mm, 256 mm. Ak máte pochybnosti o skutočnom vzhľade, veľkosti, rozmeroch, proporciách prvkov /najmä tých, ktoré nie sú definované v štandardných ponukách/, kontaktujte pred kúpou našich konzultantov alebo navštívte galériu na našej stránke. 6.10 Venujte prosím osobitnú pozornosť nasledujúcim technologickým aspektom - zrkadlo alebo farebné sklo na prednej strane skrine, ak zaberá celú plochu prednej strany, lepí sa vždy na bielu dosku - rozmery uvedené na technických výkresoch sú vždy zaokrúhlené na najbližší centimeter a je povolená dodatočná tolerancia rozmerov +/- 1 cm - dosky, ktoré používa Belini, sú vodeodolné, nie vodotesné - môže dôjsť ku krátkodobému kontaktu s tekutinami, ktoré treba ihneď odstrániť. V miestnostiach treba zabezpečiť aj správne vetranie. Dlhodobé pôsobenie vodnej pary v príliš vysokej koncentrácii môže nábytkové dosky poškodiť.  Kontakt s kvapalinami hrán dosiek, ktoré nie sú chránené nábytkovou hranou, je neprípustný. - všetky drevotrieskové dosky dostupné na trhu od všetkých výrobcov, najmä ich dlhé prvky ako šatníkové dvierka, vencové lišty, dvierka z nástenných dielov môžu podliehať deformáciám a lineárnym priehybom, nie je to chyba, ale vlastnosť materiálu akou je drevotrieska. Je ovplyvnená vlhkosťou v miestnosti, teplotou okolia a spôsobom inštalácie. V takom prípade musí zákazník po kontaktovaní predajcu postupovať podľa  procedúr  výrobcu, ktoré mu poskytol predávajúci 6.11 Venujte prosím osobitnú pozornosť nasledujúcim aspektom podmienok, za ktoré Belini nezodpovedá - za mechanické poškodenie  posuvného mechanizmu (koliesok) a posuvných dráh šatníkových skríň, pántov, roliet, prvkov zásuviek, koľajníc a iných kovových a plastových prvkov, ktoré vzniklo z iných príčin, ako sú chyby, ktoré mal výrobok v deň predaja, najmä poškodenie spôsobené nesprávnym používaním a bežným opotrebovaním vrátane prirodzených stôp používania vznikajúcich v miestach spolupráce mechanických častí - za škody spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním, montážou, najmä príliš vysokými alebo nízkymi teplotami. Nábytok je určený na spotrebiteľské použitie, nie na priemyselné alebo komerčné použitie, a musí sa používať v životných podmienkach, v ktorých spotrebiteľ pracuje súkromne - za škody spôsobené akýmikoľvek úpravami alebo montážou v rozpore s montážnym návodom a odporúčaniami výrobcu - za škody spôsobené čistením a údržbou nábytku a iných nábytkových súčastí, najmä zrkadiel, nevhodnými prostriedkami alebo nie na tieto účely určené - za škody spôsobené nadmerným užívaním 6.12 Ak protistrana podá reklamáciu, Predávajúci má 14 dní na jej posúdenie.
  1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
7.1 Zverejnené vizualizácie na internetovom obchode belininabytok.sk sa môžu líšiť od skutočného vzhľadu tovaru v dôsledku individuálneho nastavenia počítačového hardvéru použitého Kupujúcim pri zadávaní objednávky (toto sa môže vzťahovať na parametre, ako napr.  farba tovaru). 7.2 Všetky  uvedené  produkty  na stránkach internetového obchodu belininabytok.sk slúžia len pre účely identifikácie a môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov. 7.3 belininabytok.sk so sídlom Tabor Wielki 4b, 63-640 Bralin je správcom osobných údajov získaných od Kupujúcich v internetovom obchode belininabytok.sk . Predávajúci informuje, že osobné údaje Kupujúcich budú spracované za účelom plnenia kúpnych zmlúv, a preto môžu byť odovzdané kuriérskym spoločnostiam alebo iným sprostredkovateľom pri doručení zakúpeného tovaru Kupujúcim, prevádzkovateľom platobných systémov (ak je zvolená táto forma platby ) a inštitúciám, ktoré úverujú  nákup tovaru (v prípade nákupu tovaru na splátky). S výslovným súhlasom Kupujúceho môžu byť jeho osobné údaje spracúvané aj na iné účely, najmä na poskytovanie informačných materiálov a marketingových ponúk vo forme newslettera. Kupujúci má právo na prístup k svojim údajom spracovávaným belininabytok.sk a na ich opravu. Osobné údaje sú poskytované dobrovoľne, bez ich poskytnutia však nie je možné dokončiť objednávku ani využívať ďalšie služby. 7.4 V prípadoch , na ktoré sa nevzťahujú tieto pravidlá, platia príslušné ustanovenia všeobecne platného poľského práva. 7.5 Pre uskutočnenie objednávky v internetovom obchode belininabytok.sk je potrebné plne akceptovať tieto Pravidlá. 7.6 V zmysle čl. 8 sek. 3 bod 2 písm. b) zákona zo dňa 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb je subjekt využívajúci webové stránky internetového obchodu belininabytok.sk povinný neumiestňovať na tieto webové stránky protiprávny obsah. 7.7 Predávajúci nepožaduje od Kupujúceho zloženie zálohy ani iné finančné záruky. 7.8 Uvedené Pravidlá sú bezplatne dostupné na internetovej adrese www.belininabytok.sk a v  písomnej forme na adrese Tabor Wielki 4b, 63-640 Bralin. 7.9 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Pravidlá za podmienok uvedených nižšie. Zmeny budú zverejnené vo forme konsolidovaného textu Pravidiel na stránkach internetového obchodu belininabytok.sk Akékoľvek zmeny Pravidiel nadobúdajú platnosť vždy k dátumu uvedenému Predávajúcim, nie kratším ako 7 dní od okamihu sprístupnenia zmenených a doplnených Pravidiel na stránkach internetového obchodu belininabytok.sk . Objednávky zadané Zákazníkmi pred nadobudnutím účinnosti zmien Pravidiel sa vykonávajú v súlade s existujúcimi ustanoveniami Predpisov.