Vrátenie tovaru 1.1 Vážený zákazník, ak ste si kúpili tovar v našom internetovom obchode v súlade s platnými predpismi, máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu. Ako tovar reklamovať ? Môžete to urobiť dvoma spôsobmi: - zaslať  reklamáciu poštou na adresu BELINI, Tabor Wielki 4b, 63-640 Bralin, s anotáciou: Oddelenie reklamácií - zaslať e-mail na adresu reklamacie@belininabytok.sk 1.2 Po odoslaní elektronickej správy o obdržaní objednávky bude prijatie objednávky na realizáciu potvrdené predávajúcim telefonicky alebo elektronicky. Potvrdením prijatia objednávky Predávajúcim sa zmluva považuje za uzavretú. 1.3 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo od uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia veci Kupujúcim alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu, a to v prípade zmluvy, ktorá zahŕňa viac položiek, ktoré sa dodávajú oddelene, v dávkach alebo po častiach – od prevzatia poslednej položky, dávky alebo časti. Pre uplatnenie takéhoto práva je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením, ktoré môže byť zaslané napríklad poštou na e-mailovú adresu alebo adresu uvedenú v časti vyššie. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti Predávajúci Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal, vrátane nákladov na doručenie veci (okrem dodatočných nákladov vyplývajúcich zo spôsobu doručenia zvoleného Kupujúcim, ktorý je iný ako najlacnejší obvyklý spôsob doručenia tovaru, ktoré ponúka Predávajúci), a to bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď bol Predávajúci informovaný o rozhodnutí Kupujúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy a Kupujúci doručí vrátený tovar do skladu  Predávajúceho.  Kupujúci vráti zakúpený tovar na svoje  vlastné náklady do skladu Predávajúceho. Pri dodržaní všetkých dodatočných podmienok popísaných v pravidlách  Belini predlžuje túto lehotu na 60 dní pre všetok svoj nábytok, ktorý predáva. 1.4 Tovar vrátený v súvislosti s odstúpením od zmluvy by mal byť vrátený alebo doručený na adresu: Tabor Wielki 4b, 63-640 Bralin bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď Kupujúci informoval Predávajúceho o odstúpení od zmluvy. Lehota je dodržaná, ak a Kupujúci odošle tovar späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Kupujúci nenesie priame náklady na vrátenie veci v súvislosti s odstúpením od zmluvy . Tovar vrátený v súvislosti s odstúpením od zmluvy musí byť kompletný, nepoužitý, nepoškodený (spolu s kompletným vybavením a príslušenstvom, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou) a musí k nemu byť priložený doklad o kúpe vo forme pokladničného dokladu alebo faktúra s DPH. Vrátený tovar, najmä nábytok, musí byť v originálnom továrenskom balení, zabalený na palete, zviazaný a zabezpečený strečovou fóliou s originálnymi bezpečnostnými páskami Belini. Len takýto spôsob balenia tovaru zabráni jeho poškodeniu pri preprave. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty veci, ktoré vznikne v dôsledku jej použitia iným spôsobom, než aký bol potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti veci. Ak je hodnota vráteného tovaru znížená alebo je dodaný neúplný, má www.belininabytok.sk právo uplatniť si od Kupujúceho náhradu škody v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi. 1.5 Právo na odstúpenie od zmluvy nemá Kupujúci (spotrebiteľ) v súvislosti so zmluvami: - na poskytnutie služby, ak podnikateľ plne vykonal službu s výslovným súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol pred začatím poskytovania služby informovaný, že po vykonaní služby podnikateľom stratí právo na odstúpenie od zmluvy; - pri ktorej cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, ktoré podnikateľ nemôže ovplyvniť a ku ktorým môže dôjsť pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy; - pri ktorej nie je predmetom služby prefabrikovaná vec ale vec vyrobená podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo slúžiaca na uspokojenie jeho individuálnych potrieb; - v ktorej je predmetom služby vec, ktorá sa rýchlo kazí alebo má krátku trvanlivosť; - pri ktorej je predmetom služby vec dodávaná v uzavretom obale, ktorú nie je možné po otvorení obalu vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol obal po doručení otvorený; - pri ktorej sú predmetom služby veci, ktoré sú po dodaní vzhľadom na svoju povahu neoddeliteľne spojené s inými predmetmi alebo je zmenený ich fyzikálny a chemický stav, ktorý nie je možné uviesť do pôvodného stavu; - v ktorej  predmetom  služby sú alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzatváraní kúpnopredajnej zmluvy a ktorých dodanie sa môže uskutočniť až po 30 dňoch a ktorých hodnota závisí od výkyvov trhu, nad ktorými podnikateľ nemá žiadnu kontrolu; - v ktorej spotrebiteľ výslovne požadoval, aby sa k nemu podnikateľ dostavil vo veci súrnej opravy alebo údržby ak podnikateľ poskytuje iné doplnkové služby, ako požaduje spotrebiteľ, alebo dodáva iné veci ako náhradné diely potrebné na vykonanie opravy alebo údržby, spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy v súvislosti s doplnkovými službami alebo položkami; - v ktorej sú predmetom služby zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačové programy dodávané v zapečatenom obale, ak bol balík otvorený po doručení; - na doručovanie novín, periodík alebo časopisov, s výnimkou zmluvy o predplatnom; - uzavretej formou verejnej dražby; - na poskytovanie ubytovacích služieb na iné ako bytové účely, prepravu tovaru, prenájom áut, stravovanie, služby súvisiace s oddychom, zábavou, športovými alebo kultúrnymi podujatiami, ak je v zmluve určený deň alebo obdobie poskytovania služby; - na dodanie digitálneho obsahu, ktorý nie je zaznamenaný na hmotnom nosiči, ak sa s poskytovaním služby začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po tom, čo ho podnikateľ informoval o strate práva na odstúpenie od zmluvy.