Zásady ochrany osobných údajov I. Definície Prevádzkovateľ - BELINI Polska Sp. z o. o. so sídlom Bralin, Tabor Wielki 4b, NIP: 6191977191, REGON: 300647927, KRS: 0000286773, ktorá poskytuje elektronické služby, ale aj uchováva a má prístup  k informáciám v zariadeniach Užívateľa. BELINI je spolu s ďalšími spoločnosťami skupiny BELINI Capital prevádzkovateľom alebo spolu prevádzkovateľom Grupy Kapitałowej BELINI osobných údajov spracúvaných v súvislosti s prevádzkou Internetovej stránky uvedenej v Nariadeniach. Podmienky – Podmienky internetového obchodu BELINI sú dostupné na https://www.belininabytok.sk GDPR - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/ 46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Úradný vestník EÚ L 119 zo dňa 4.5.2016) Služby -  znamená webovú stránku alebo aplikáciu, pod ktorou Správca prevádzkuje internetový obchod pôsobiaci na doméne www.belininabytok.sk. Zariadenie – znamená elektronické zariadenie, prostredníctvom ktorého Používateľ získava prístup na Webovú stránku. Používateľ- znamená subjekt, ktorému sú v  súlade s Nariadeniami a zákonom poskytované služby elektronicky alebo s ktorým môže byť uzavretá  Zmluva o poskytovaní elektronických služieb. II. Informačné povinnosti Prevádzkovateľa Ustanovenia v týchto zásadách o ochrane osobných údajov obsahujú informačné povinnosti spoločnosti BELINI a skupiny BELINI vyplývajúce z čl. 13 GDPR. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri plnení týchto povinností zachoval stručnú, transparentnú, zrozumiteľnú a ľahko dostupnú formu informácií uvedených v čl. 12 GDPR. V prípade nejasností si môže každá  osoba, ktorej sa údaje týkajú vyžiadať dodatočné informácie na nižšie uvedenej  e-mailovej adrese na kontaktovanie sa  vo veciach spracúvania osobných údajov. III. Kontaktné údaje pri  spracovaní osobných údajov. Prevádzkovateľ zastupujúci BELINI a GK BELINI vymenoval Inšpektora pre ochranu údajov. Na nahlasovanie akýchkoľvek záležitostí súvisiacich so spracovaním osobných údajov Používateľov webovej stránky slúžia nasledujúce kontaktné údaje: e-mailová adresa: iodo@BELINI.pl a korešpondenčná adresa: inšpektor ochrany údajov, BELINI Tabor Wielki 4b, 63-640 Bralin. Používateľ webovej stránky môže podať žiadosť o uplatnenie svojich práv súvisiacich so spracúvaním jeho osobných údajov aj na iné korešpondenčné adresy zverejnené na webových stránkach. V záujme dostatočne rýchleho konania podstatných záležitostí odporúčame použiť e-mailovú adresu uvedenú vyššie v bode 1. IV. Vyjadrenie Prevádzkovateľa Prevádzkovateľ venuje osobitnú pozornosť ochrane práv a slobôd dotknutých osôb a najmä dbá o to, aby tieto údaje boli: (a) spracúvané zákonne, spravodlivo a transparentne, (b) zhromažďované na konkrétne, jasne uvedené a zákonom odôvodnené účely a ďalej nespracované spôsobom, ktorý je v rozpore s týmito účelmi, (c) primerané, relevantné a obmedzené na to, čo je nevyhnutné vo vzťahu k účelom, na ktoré sa spracúvajú, (d) správne a v prípade potreby aktualizované (e) uchovávané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutej osoby na čas nie dlhší, ako je potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý sa spracúvajú, (f) spracúvané spôsobom, ktorý zaisťuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, použitím vhodných technických alebo organizačných opatrení. V rámci opatrení uvedených v bode 1 písm. f) vyššie, Prevádzkovateľ   zaviedol medzi inými  nasledujúce zabezpečenia: (firewall), šifrovanie údajov, kontroly fyzického prístupu do dátových centier a kontroly autorizácie prístupu k informáciám, pričom účinnosť opatrení na zabezpečenie údajov Používateľa si vyžaduje, aby Používateľ dodržiaval pravidlá stanovené v Nariadeniach, najmä nezverejňoval svoje heslá tretím  osobám. Používateľ Webovej stránky je tiež zodpovedný zabezpečiť správnosť ním poskytnutých údajov pri používaní Webovej stránky a ich aktualizácií. Osobné údaje Používateľa sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, a o zrušení smernice 95/46 /ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Úradný vestník EÚ L 119 zo dňa 4. 5. 2016) a so všeobecne platnými ustanoveniami vnútroštátneho práva. Účel, základ a rozsah spracúvania osobných údajov V. Zakaždým, účel, základ a rozsah, ako aj príjemcovia údajov spracúvaných Prevádzkovateľom vyplývajú z opatrení spoločnosti BELINI a/alebo skupiny BELINI. Možné účely zhromažďovania osobných údajov Používateľov Prevádzkovateľom: 1) Uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy na diaľku a využívanie ďalších elektronických služieb ponúkaných na Webovej stránke - údaje zbierané najmä v prípade realizácie nákupov, vrátane spracovania platieb a procesu registrácie na Webovej stránke. Podklad pre spracovanie - čl. 6 odst. 1 pism. b)  GDPR  (spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy). Rozsah spracúvaných osobných údajov (len bežné údaje): (a) meno a priezvisko, (b) adresa bydliska, (c) dodacia adresa (ak sa líši od adresy bydliska), (d) e-mailová adresa, (e) telefónne číslo. Prevádzkovateľ  môže použiť vyššie uvedené údaje Používateľa na telefonický alebo e-mailový kontakt za účelom vykonania štúdie na kontrolu kvality poskytovanej služby na základe zmluvy alebo reklamačného poriadku. Prevádzkovateľ  môže použiť vyššie uvedené údaje Používateľa na elektronické zasielanie, so samostatným súhlasom na použitie tejto formy komunikácie, informácií o produktoch, službách, ponukách a možnosti odberu newsletteru. 2) Reklamačný poriadok týkajúci sa uzatvorenej alebo vykonanej kúpnej zmluvy v internetovom obchode. Podklad pre spracovanie - čl. 6 odst. 1 pism.. b) GDPR Rozsah spracúvaných osobných údajov Kupujúceho a Osoby podávajúcej sťažnosť (ak sa ich osobné údaje líšia od osobných údajov Kupujúceho) (a) meno a priezvisko, (b) korešpondenčná adresa, (c) e-mailová adresa, (d) telefónne číslo, (e) dôvod a podrobnosti o predmete reklamácie. Prevádzkovateľ  môže použiť vyššie uvedené údaje Používateľa na telefonický alebo e-mailový kontakt za účelom vykonania prieskumu na kontrolu kvality poskytovanej služby na základe zmluvy alebo reklamačného poriadku. 3) Priamy marketing vlastných produktov alebo služieb Prevádzkovateľa - čl. 6 odst. 1 pism. f) (legitímny účel Prevádzkovateľa), ak sú však informácie poskytované elektronicky, realizácia prebieha so samostatným súhlasom Používateľa. Rozsah spracúvaných osobných údajov: (a) meno a priezvisko, (b) adresa bydliska alebo iná adresá uvedená na korešpondenciu, (c) e-mailová adresa, (d) telefónne číslo. 4) Behaviorálny marketing - spracúvanie osobných údajov Používateľov, vrátane údajov zbieraných prostredníctvom cookies, na účely behaviorálneho marketingu spočívajúceho v prispôsobovaní obsahu inzerátu individuálnym preferenciám Používateľa. Používanie údajov zhromaždených prostredníctvom tejto technológie je založené na oprávnenom záujme Prevádzkovateľa a len za podmienky, že Používateľ súhlasil s používaním súborov cookies v súlade so zásadami používania súborov cookies podrobne popísanými nižšie v tomto dokumente. 5) Ďalšie  marketingové aktivity vrátane organizovania súťaží, vernostných programov a iných foriem propagácie Kapitálovej skupiny BELINI - čl. 6 odst. 1 pism. a) (súhlas dotknutej osoby) Rozsah spracúvaných osobných údajov zahŕňa: (a) meno a priezvisko, (b) adresu bydliska alebo inú adresu uvedenú na korešpondenciu, (c) e-mailovú adresu, (d) telefónne číslo. V prípade niektorých foriem propagácie môže rozsah spracúvaných údajov navyše zahŕňať: (a) pohlavie, (b) dátum narodenia, (c) vek, (d) obrázok. Zaistenie bezpečnosti Webovej stránky a ochrany údajov jej Používateľov (kybernetická bezpečnosť) - základ pre spracovanie: čl. 6 odst. 1 pism, f) GDPR (spracovanie je nevyhnutné na účely vyplývajúce z právne odôvodnených záujmov, realizovaných cez Prevádzkovateľa  údajov alebo treťou stranou). Rozsah spracúvaných osobných údajov: prihlasovacie údaje do internetového obchodu BELINI, údaje a geolokácia  Zariadenia, z ktorého sa pripája, vrátane IP adresy zariadenia. Poskytovateľ služby spracúva aj anonymizované údaje súvisiace s používaním webovej stránky (napr. počet Používateľov) na generovanie štatistík o používaní Webovej  stránky. Tieto údaje sú súhrnné a anonymné, to znamená, že  neobsahujú vlastnosti identifikujúce osoby používajúce internetový obchod BELINI. VI. Zdieľanie a poskytovanie osobných údajov V súvislosti s implementáciou základných funkcií Webovej stránky Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje oprávneným zamestnancom a spolupracovníkom skupiny GK BELINI v rozsahu potrebnom na plnenie služobných úloh. V rámci realizácie kúpnej zmluvy a služieb po nákupe  môže Prevádzkovateľ odovzdať osobné údaje nasledujúcim kategóriám subjektov: a) kuriérskym spoločnostiam alebo iným sprostredkovateľom pri doručovaní a/alebo inštalácii/montáži tovaru zakúpeného Používateľmi, b) prevádzkovateľom platobných systémov (ak je zvolená táto forma platby) c) spoločnostiam poskytujúcim služby údržby/opravy tovaru zakúpeného  Používateľmi. Údaje Používateľa, ktorý udelil súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na marketingové účely a na používanie prostriedkov elektronickej komunikácie, môžu byť odovzdané subjektom špecializovaným na poskytovanie služieb hromadného e-mailu, SMS alebo MMS. Údaje Používateľa, ktorý súhlasil so spracovaním svojich osobných údajov za účelom zasielania elektronických prieskumov zisťujúcich spokojnosť zákazníkov s nákupmi uskutočnenými v internetovom obchode BELINI.PL, môžu byť odovzdané subjektom poskytujúcim služby prieskumu pre spokojnosť zákazníkov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere subjektov poskytujúcich služby popísané v bode 2 a 3 sa vždy riadi  kritériami uvedenými v čl. 28 odst. 1 GDPR, to znamená,  že každý z dodávateľov musí zaručiť implementáciu a používanie  technických a organizačných opatrení vhodných  kategórii osobných údajov pre jeho bezpečnosť. Prevádzkovateľ  ďalej informuje, že v prípadoch opísaných  v osobitných právnych predpisoch a v súlade s postupom uvedeným v týchto ustanoveniach môžu byť osobné údaje odovzdané oprávneným orgánom štátnej správy. Osobné údaje môžu byť zverejnené aj na účely auditov, zabezpečenia v súlade s predpismi a  riadenia spoločnosti. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v každom prípade k poskytnutiu alebo prenosu osobných údajov dochádza na základe zmluvy o spracovaní údajov alebo na základe zákonnej povinnosti. VII. Obdobie na  spracovanie osobných údajov (uchovávanie údajov) Osobné údaje Používateľa webovej stránky môžu byť uložené ako: (a) osobné údaje priradené k účtu Používateľa na Webovej stránke - po celý čas činnosti účtu a v archívnej podobe až do skončenia prípadných nárokov (b) osobné údaje poskytnuté Používateľom za účelom plnenia kúpnej zmluvy bez vytvorenia účtu na Webovej stránke - v archívnej podobe do uplynutia premlčacej doby na prípadné nároky súvisiace s uzatvorenou kúpnou zmluvou elektronickými prostriedkami, (c) marketingové údaje - do odvolania súhlasu na spracovávanie údajov na tento účel, pričom údaje o predchádzajúcom súhlase a marketingových operáciách realizovaných voči Používateľovi Webovej stránky budú uchovávané v archívnej podobe po dobu najmenej 5 rokov odo dňa odvolanie súhlasu (obmedzenie spracovania), za účelom potvrdenia, že k takémuto súhlasu došlo v minulosti, (d) osobné údaje týkajúce sa skutočností a udalostí podliehajúcich daňovej povinnosti alebo zahrnutiu do príslušných účtovných kníh - po dobu vyžadovanú ustanoveniami nasledujúcich zákonov: daňového poriadku a zákona o účtovníctve alebo iných všeobecne platných predpisov. VIII. Práva osoby, ktorej údaje Prevádzkovateľ spracúva. Každá osoba, ktorej údaje spracúva GK BELINI v rámci fungovania Webovej stránky, má právo: (a) právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, vznesenie námietky a právo na prenosnosť údajov v prípadoch uvedených v GDPR. (b) právo kedykoľvek odvolať súhlas v súlade so zákonom o spracovávaní osobných údajov , ku ktorému došlo na základe súhlasu pred jeho odvolaním (to platí najmä pre spracúvanie údajov na marketingové účely), (c) právo podať sťažnosť dozornému orgánu (predseda Úradu na ochranu osobných údajov, adresa: ul. Stawki 2, 00-193 Varšava), ak sa dotknutá osoba domnieva, že Prevádzkovateľ pri spracúvaní údajov porušuje ustanovenia GDPR alebo iné ustanovenia o ochrane osobných údajov. Možnosť voľby v rozsahu osobných údajov zhromažďovaných Prevádzkovateľom Poskytnutie osobných údajov pri registrácii na Webovej stránke je dobrovoľné, avšak neposkytnutie takýchto údajov znemožní využívanie funkčnosti  Webovej stránky BELINI. Poskytnutie údajov pri nákupe produktov alebo služieb prostredníctvom Webovej stránky je dobrovoľné, avšak neposkytnutie takýchto údajov bude mať za následok nemožnosť uzatvorenia kúpnej zmluvy. Poskytnutie údajov pri podaní reklamácie je dobrovoľné, avšak neposkytnutie týchto údajov má za následok nemožnosť uznania reklamácie. Poskytnutie osobných údajov na marketingové účely je dobrovoľné, avšak neposkytnutie týchto údajov má za následok nemožnosť získať prispôsobenú ponuku produktov a služieb, ako aj bonusy, zľavy a iné výhody ponúkané Prevádzkovateľom  pre príjemcov marketingových aktivít.